Hendelser 2015

AISSat-drift overført

I mai ble driften av de to FFI-utviklede nano-overvåkingssatellittene AISSat-1 og AISSat-2 overført fra FFIs “mini-Houston” til det nyetablerte Statsat AS.

Sonate avlevert

Endelig versjon av beslutningsstøtteverktøyet Sonate, utviklet i prosjektet Sonar og havmiljø,
ble levert til Forsvaret. Eksperimentene på hval ble oppsummert på et stort symposium i Skottland med over 100 deltakere fra sju ulike land.

Rimfax når ny milepæl

FFI utvikler en georadar for roveren til Nasas neste ekspedisjon med rover til Mars, Mars 2020. Radaren har navnet Rimfax, og den viktige milepælen “Preliminary Design Review” ble nådd iseptember. Dette arbeidet gir instituttet en unik innsikt i bygging av en radar med et høyt teknologisk modenhetsnivå, og FFI har forventninger om at teknologien også kan anvendes for Forsvaret.

Europeisk jihadisme

2015 har fremmedkrigere og terroraksjonene i Europa fått mye oppmerksomhet. Terra-prosjektet ved FFI følger utviklingen i internasjonal terrorisme. Prosjektets forskere lanserte høsten 2015 den mest omfattende historiske oversikten over europeisk jihadisme og framveksten av al-Qaida i Irak, forløperen til terrororganisasjonen den Islamske Stat.

Tysk-norsk
ubåtsamarbeid

I desember la FD det bilaterale “German-Norwegan submarine cooperation meeting” til FFI. Delegasjonen fra det tyske forsvarsdepartementet, med statssekretær
dr. Katrin Suder i spissen, fikk blant annet se FFIs ubåt-lab Tekula og ble orientert om FFIs arbeid med Naval Strike Missile (NSM).

Sivilmilitært
forskningssamarbeid

FFI utvikler en georadar for roveren til Nasas neste ekspedisjon med rover til Mars, Mars 2020. Radaren har navnet Rimfax, og den viktige milepælen “Preliminary Design Review” ble nådd iseptember. Dette arbeidet gir instituttet en unik innsikt i bygging av en radar med et høyt teknologisk modenhetsnivå, og FFI har forventninger om at teknologien også kan anvendes for Forsvaret.

De nye kampflyene

Et simulatorlaboratorium er etablert ved FFI for å støtte konsept- og taktikkutvikling for de nye F-35-kampflyene.

F-35-ammunisjonen 25 mm Apex er i 2015 kvalifisert for skyting fra bakken etter omfattende testing. Ammunisjonen er utviklet av Nammo Raufoss i samarbeid med FFI, og skal etter planen være sertifisert for skyting fra F-35 i 2017.

UGV-demonstrator

I 2015 startet FFI å utvikle en Unmanned Ground Vehicle (UGV)-demonstrator.
UGV-er kan for eksempel brukes i farlige situasjoner der en ikke ønsker å sende inn soldater for å skaffe situasjonsoversikt, eller foran vognkolonner for å oppdage og eventuelt sette av veibomber. I desember ble UGV-demonstratoren kjørt fjernstyrt over radio, ved bruk av Kongsberg Protech Systems’ system for kontroll av våpenstasjon.

Bedre
situasjonsforståelse

På Rena bidro FFI til en vellykket feltdemonstrasjon for Forsvaret av funksjonalitet/teknologi for bedre situasjonsforståelse med bruk av AR teknologi, Augmented Reality (AR) eller på norsk utvidet virkelighet. Selv om det erindustrien som er hovedleverandør av støtteverktøyet AWARE, har FFI gjennom flere år jobbet med operativ nytte og anvendelser av AR for Forsvaret.