2015

Heading

Styrets beretning

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har levert forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som har bidratt til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar og bedre samfunnssikkerhet. Totalt sett er styret fornøyd med samlet måloppnåelse i 2015. Aktiviteten er på samme nivå som året før.

Utviklingen av et moderne forsvar stiller store krav til kunnskap og kompetanse. FFIs hovedformål er å forstå og vurdere betydningen av den teknologiske utviklingen for Forsvaret. Instituttet skal gi råd om muligheter og utfordringer knyttet til framskaffelse og bruk av militært materiell som følger av denne utviklingen. Dette gjør, etter styrets vurdering, FFI med innsikt i og forståelse av grunnleggende teknologier, forståelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen, de oppgavene Forsvaret må løse og de sikkerhetsutfordringer det sivile samfunnet har.

Styrets CV

Olaf Valeur

Chairman of the Board (FFI) since 2012

Olaf Valeur was President and Chief Executive Officer of the Nammo group from its foundation until ​1999. At the same time he was Chairman in the boards of Nammo Raufoss AS, Nammo Sweden AB, Nammo Lapua Oy. After that he was COO in Thales Norway and started as an Entrepreneur in 2005. He has founded and co-founded several small companies. He is also working as an advisor both nationally and internationally. Mr Valeur served several years as Chairman in System Working Party (SWP) of Eurocom Technical Sub-Group (ETSG). Olaf Valeur qualified as a MSc at the Norwegian Institute of Technology.

Jo G. Gade

Member of the Board (FFI) since 2012

Jo G. Gade is Rear Admiral, and retired from the Royal Norwegian Navy in 2012. Gade has a broad national and international experience, ranging from the tactical to the strategic level. He has been a submarine commander, and held several staff positions at the Chief of Defence Staff in Oslo. Between 2003 and 2008, Gade was the Deputy in the Security Policy Division at the Norwegian Ministry of Defence in Oslo. He has 9 years of experience from the NATO headquarters in Brussels between 1990 and 2011. His last position was between 2008 and 2011 as Director Plans and Policy Division and Deputy Director General in the International Military Staff at NATO headquarters. Gade graduated from the Norwegian Naval Academy in 1975 and has completed the National Staff College and the National Defence College. He is member of the Senior Steering Group for NATO Special Operation Forces Headquarters in SHAPE, Belgium. At present, Gade is a Special Adviser at the Institute for Defence Studies in Oslo.

Jørn Rangnes

Member of the Board (FFI) since 2011

Jørn Rangnes is Deputy Director of Regional Development Dept at Vestfold County Council. Over the past two decades, Rangnes has held positions as board member or director in research, business and innovation related companies and institutions, most recently as board member at Vestfold University College.  Rangnes was Head of Dept at the Ministry of Local Government 1986 – 1994, and Director General of The Norwegian Institute for Urban and Regional Research 2007 – 2009. He graduated from The University of Oslo 1987 (Cand. Sociol).

Berit Harstad Gilljam

Member of the board (FFI) since 2015

Berit Harstad Gilljam is a researcher at the FFI Protection and Societal Security Division. She joined FFI in 2006, and her main research area is chemical warfare agents. She has worked as a project manager at FFI and participated in several EDA and EU projects within the CBRN area. Prior to her present FFI position, Berit Harstad Gilljam worked in the private industry sector

Kristin Misund

Member of the Board (FFI) since 2013

Kristin Misund is R&D Director at Borregaard since 2004 and holds a PhD in engineering from the Norwegian Institute of Technology (1993). She has worked at Borregaard since 1993, first as a researcher, from 1994-1996 as group leader R&D Borregaard Synthesis, and until 2004 as R&D manager Borregaard Synthesis. She holds a board position at Oslofjordfondet, and is currently chairman of the board Innovation Norway – Oslo, Akershus and Østfold and is also chairman of the board of the NANO 20121 program Norwegian Research Council.

Tor Berger

Member of the Board (FFI) since 2011

Tor Berger is Principal Scientist at the Norwegian Defence Research Establishment. He holds a PhD in physics from the University of Tromsø (1996). He joined FFI in 1996, and has since then been project manager and research scientist involved in different projects and research areas. Since 2007 his main research area has been radar signal processing, covering basic research and prototype development, as well as direct support to operational systems within the Norwegian defence.

Lise Reinertsen

Member of the board (FFI) since 2015

Lise Reinertsen is Executive Vice President Business Development and Strategy at BKK AS. She has extensive management training and experience from the Norwegian Armed Forces (the Naval Academy and the Norwegian Defence Command and Staff College). Lise Reinersten has broad experience from the Armed Forces as well as the private business sector, and she has held several board positions.

FoU-aktiviteten

Forskningsårsverk
fordelt på forsvarssektorens ti FoU-områder

167

forskningsprosjekter

182

 mindre oppdrag

486

forskningsårsverk

I løpet av 2015 er det utført arbeid i totalt 167 forskningsprosjekter. Forsvarets forskningsforum (F3) har godkjent 42 prosjekter for oppstart, mens 29 prosjekter ble sluttmeldt. Ved årsskiftet 2015/2016 var 135 prosjekter i arbeid, som er to mer enn i 2014. Instituttet har levert 486 forskningsårsverk i forskningsprosjektene, noe som er fire årsverk mer enn i 2014.

En av FFIs resultatindikatorer er brukertilfredshet. De 24 prosjektene som er bedømt i 2015, har innfridd forventningene. På en skala fra 1 til 6 varierer brukertilfredshet fra 4,7 til 6 med et vektet gjennomsnitt på 5,4.

Instituttet avsetter en del av forskningskapasiteten til mindre og kortsiktige oppdrag. Antall mindre oppdrag er noe redusert i 2015 og utgjorde 11,7 prosent av aktiviteten.

I oktober undertegnet Norge og Nederland en avtale om strategisk militært forsknings- og teknologisamarbeid. Avtalen inneholder foreløpig tekniske avtaler innen fagområdene CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear) og romvirksomhet. Dette er områder der FFI vil spille en sentral rolle, og samarbeidsavtalen er lagt merke til internasjonalt.

I november ble de to første norske F-35-flyene levert til Norge og overført til Luke Air Force Base i Arizona hvor de skal brukes til utdanning av instruktører og flygere. FFI har omfattende aktiviteter til støtte for kampflyprosjektet. Disse omfatter selve kampflyene, den norske våpenutviklingen for flyene og den generelle oppfølgingen av programmet fra norsk side.

FFI har også vært sentral i teknisk evaluering av Naval Strike Missile (NSM) som ble avsluttet med tre skudd fra fartøyer nær Andøya i sommer.

Framtidens forsvar vil i økende grad ta i bruk ubemannede systemer i alle domener. Å gjøre disse systemene autonome er viktig for å realisere potensialet slike systemer kan ha for Forsvaret. Sammenliknet med bemannede løsninger kan slike systemer gi økt ytelse, reduserte kostnader og spare liv. FFI har derfor identifisert autonome ubemannede systemer som en strategisk satsing. I 2015 startet instituttet opp et prosjekt som skal kraftsamle forskningen innen autonomi og utvikle kompetanse og felles løsninger for ubemannede systemer i alle domener; på land, i luften, under vann og på overflaten.

FFI var en viktig aktør i arbeidet med stortingsmeldingen om Nasjonal forsvarsindustriell strategi som Regjeringen la fram i november 2015. Der foreslås det blant annet at trekantsamarbeidet, der FFI er en viktig aktør, videreføres for å styrke verdiskapingen i sektoren.

Samfunnssikkerhet

FFIs satsing på samfunnssikkerhet har hatt som mål å etablere og styrke instituttets kompetanse og leveranser på området. Det er satset internt på å samordne forskningen på fagområder tilknyttet samfunnssikkerhet og beredskap. Nødvendig ekstern nettverksoppbygging er videreutviklet. FFI har i 2015 revidert samfunnssikkerhetsstrategien for å synliggjøre bredden i instituttets kompetanse på dette feltet. I det eksterne arbeidet er det etablert FFI-hospitering i justis- og beredskapssektoren. Instituttet har fått økt innsikt i nye områder tilknyttet samfunnssikkerhet, oppnådd kontakt med og oppdrag for nye sektorer og utviklet verktøy for beredskapsplanlegging, krisehåndtering og øvelser.

Det har vært en jevn økning i antall forskningsårsverk (FÅ) levert inn i prosjekter definert under FoU-området Samfunnssikkerhet og beredskap, men i 2015 var årsverkene omtrent som fjoråret. Det ble levert totalt 49,4 FÅ. Av disse er 11,6 FÅ finansiert av oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren. Måltallet for 2015 var 15 FÅ og resultatet er ikke tilfredsstillende.

Hovedprioriteringer

I 2015 fikk styret i oppdrag å prioritere arbeid med å håndtere nedgang i kjøp av FoU, hovedsakelig forårsaket av en reduksjon i antall materiellprosjekter i Forsvaret og reduksjon i strategiske midler. Samtidig skal instituttets fagkompetanse i størst mulig grad tilpasses forsvarssektorens framtidige FoU-behov. Andre viktige oppgaver er evaluering og kvalitetssikring av forskningen og å bidra til en mer moderne kompetanseorganisasjon ved å gjennomføre sektorfelles og etatsvise tiltak. FFIs rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse er også tillagt stor vekt i 2015.

Nedgang i kjøp av FoU

FoU-aktiviteten ved FFI er oppdragsfinansiert, og gjennomføres i hovedsak etter oppdrag fra FD og FDs øvrige underlagte etater. Prosjekter som helt eller delvis finansieres av FDs strategiske forsknings- og utviklings- (FoU)-midler, forprosjektmidler eller som på annen måte er finansiert av Forsvaret, godkjennes av F3.

Da reduksjonen i strategiske midler på om lag 34 millioner kroner (den ble senere justert til ca 28 millioner kroner) ble kjent høsten 2014, ble konsekvensene diskutert med de viktigste oppdragsgiverne og styret og formidlet til FD. Til tross for kuttene forelå det ingen strategisk beslutning om å redusere FFIs virksomhet eller omfanget av FoU i forsvarssektoren. Med dette som ramme gjennomførte instituttet en prosess der alle godkjente og planlagte prosjekter finansiert ved strategiske midler ble gjennomgått. Styret godkjente en “revidert forskningsplan” for 2015 allerede 3. desember 2014, og endringsmeldinger i henhold til planen ble godkjent i F3 i januar. Styret har merket seg at FD har uttrykt at FFI har håndtert den midlertidige nedgangen i strategiske midler, sammen med reduksjonen av andre midler, på en god og hensiktsmessig måte i 2015.

Evaluering og kvalitetssikring

For å sikre jevnlig og systematisk vurdering av instituttets forskning gjennomføres det årlig en større evaluering av minst ett fagmiljø. I 2015 var det FFIs fagmiljø innen våpenvirkning og styrkebeskyttelse som ble evaluert. En internasjonalt sammensatt komité har gjennomført evalueringen, og resultatet ble lagt fram for styret i februar 2016. Komiteen konkluderer med at fagmiljøet leverer relevant og nyttig forskning av høy kvalitet til Forsvaret. Forskerne holder et høyt faglig nivå og har gode relasjoner til Forsvaret, industri og internasjonale FoU-miljøer. Evalueringen peker på utfordringer knyttet til å opprettholde kompetanse over tid, strategisk planlegging av virksomheten og behov for bedre fasiliteter for ballistisk testing. Styret er fornøyd med resultatet. Tiltak vil bli utarbeidet og styret vil følge opp videre.

I 2014 ble det innført nye retningslinjer for kvalitetssikring av innholdet i FFI-publikasjoner. Tiltak for å tydeliggjøre ansvar og styrke evnen til dette er gjennomført i 2015. Antall utgitte FFI-publikasjoner var 403, noe lavere enn i 2015, men godt over målet på 360. Den eksterne publiseringen er økt sammenliknet med 2014. 73 publiseringer i internasjonale, fagfellevurderte tidsskrifter vurderes som tilfredsstillende.

Kompetanse

Tiltak knyttet til kompetanse har hatt stor oppmerksomhet også i 2015. Det gjennomsnittlige antall kvalifiserte søkere til utlyste stillinger var det samme som året før. Det har vært arbeidet for å gjøre FFI mer attraktiv for gode søkere. Lønnspolitikken er revidert for å støtte en slik utvikling. I 2015 er det lagt til rette for en økt satsing på lederutvikling. Alle sider ved instituttets rekruttering gjennomgås med sikte på ytterligere forbedringer på dette området.

Instituttets reviderte kompetansedimensjon, som ble innført fra 1. januar 2014, er utvidet og utgjør til sammen 20 ulike kompetanseområder. Disse favner bredden i instituttets fagkompetanse. Aktiviteter i kompetanseområdene skal bidra til å opprettholde og videreutvikle den enkelte forskers kompetanse og instituttets og Forsvarets framtidige behov for forskningsfaglig kompetanse.

FFIs rådgiverrolle

FFIs rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse er nedfelt i FFIs vedtekter. FFI har i 2015 hatt møter med relevante beslutningstakere og deltatt i flere sentrale prosesser i Forsvarets integrerte strategiske ledelse. FFI har god kontakt med den politiske og militære ledelsen, og FFIs råd er etterspurt.

Etter styrets syn er den strategiske rådgivingen, som er basert på instituttets samlede kompetanse, meget viktig for Forsvarets planlegging og realiseringen av disse planene. I 2015 er det spesielt instituttets arbeid knyttet til Forsvarssjefens fagmilitære råd som har stått sentralt. Bidragene har omfattet analyseprosjekter, teknologiprosjekter og prosjekter innen sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Styret har merket seg at instituttet i 2015 har mottatt mange besøk til instituttet på meget høyt nivå, både norske og utenlandske. Se nærmere omtale i kapittel II i årsrapporten under avsnittet Noen viktige hendelser.

Internrevisjon

FFIs internrevisjon (FFI IR) rapporterer til styret og har i sin årsrapport for 2015 gitt en overordnet uttalelse om modenheten på instituttets styring og kontroll. Rapporten konkluderer med at modenheten på mange deler av FFIs prosesser for styring og kontroll er god. FFI IR anfører at FFI vil oppnå enda bedre modenhet på prosesser når internkontrollsystemet, inkludert nødvendig dokumentasjon omkring prosesser, er fullført. FFI IR har også gjennomført to bekreftelsesoppdrag i 2015 innen kompetansestyring og IT. FFI har med utgangspunkt i disse satt i gang relevante tiltak.

Medarbeidere, mangfold

kvinneandel vitenskapelige ansatte, aldersfordelt

Ved utløpet av 2015 hadde FFI 716 ansatte. Instituttet tilrettelegger for at det skal være en sammensetning av ansatte som viser mangfold i alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I instituttledelsen er kvinneandelen uendret i 2015, mens antall kvinner i ledelsen for øvrig er økt med to. I gruppen kvinnelige vitenskapelige ansatte er det seks flere enn året før. Siden 2004 har kvinneandelen i denne gruppen ansatte økt fra 13 prosent til 22 prosent. Denne positive utviklingen skyldes i stor grad en spesiell innsats rettet mot unge, potensielle nye medarbeidere som sommerstudenter og profilering i kanaler rettet mot studenter.

Samlet sett må rekrutteringssituasjonen for instituttet anses som god, selv om instituttet merker konkurransen om de beste innenfor noen fagområder. Utvikling av rekrutteringsprosessen er fortsatt et høyt prioritert område for FFI.

2 av 10

i toppledelsen er kvinner

22%

av de vitenskapelige ansatte er kvinner

11

av 65 i ledelsen forøvrig (inkludert prosjektledere) er kvinner

9%

prosentpoeng økning i kvinneandelen blandt vitenskapelige ansatte siden 2014

28%

av alle ansatte er kvinner

Helse,
miljø og sikkerhet (HMS)

Instituttet legger vekt på forebyggende tiltak for å få et best mulig arbeidsmiljø. For å sikre gode og hensiktsmessige tiltak er kompetansen til sentrale aktører styrket gjennom kurs i systematisk HMS-arbeid for ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg er det avholdt samling for verneombud for å understreke den viktige rollen disse har. Av andre tiltak er det eksempelvis gjennomført opplæring med praktiske øvelser for å hindre muskel- og skjelettplager, seminar om risikovurderinger og et informasjonskurs om rus- og avhengighets-problematikk.

Det er utarbeidet rutiner for oppfølging av sykmeldte og bruk av individuelle oppfølgingsplaner. Disse utarbeides i samarbeid med leder og inneholder en vurdering om sykefraværet kan være arbeidsrelatert. Sykefraværet i 2015 var 3,1 prosent, som fortsatt er lavt og 0,3 prosentpoeng under målet i Handlingsplan for Inkluderende Arbeidsliv. I 2015 er det registrert 9 skademeldinger.

Sykefravær (egen og legemeldt) for hele FFI
Kvinner %
Menn %
Totalt %
2015
4,2
2,7
3,1
2014
3,7
2,7
2,9
2013
5,0
2,1
2,9
2012
7,1
2,2
3,6
2011
6,3
6,3
3,4

Vurdering av
framtidsutsiktene

Utvikling i  finansieringskilder siste fem år

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren vil gi retning for FFIs virksomhet framover.

I 2015 besluttet regjeringen å etablere en ny etat, Forsvarsmateriell, direkte underlagt Forsvarsdepartementet, med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Som hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap vil FFI ivareta sin rolle i forsvarssektoren og samarbeide tett med den nye etaten med leveranser både relatert til investering og forvaltning.

Den vedtatte reduksjonen i forprosjektmidler i 2016 og 2017 kan bli en utfordring for framtidige materiellprosjekter i Forsvaret og for FFI. Forprosjektmidler er ment å finansiere FoU-arbeid knyttet til å redusere usikkerhet i forbindelse med materiellanskaffelser.

Instituttet vil fortsette satsingen innen samfunnssikkerhet og ser store muligheter i å videreutvikle det strategiske samarbeidet med etater med beredskapsansvar, både innenfor og utenfor justissektoren. FFI vil satse på å delta i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020, og økt deltakelse i Norges forskningsråds forskningsprogrammer.


Samlet vurdering

Styret konstaterer at FFIs ledere og medarbeidere har bidratt til at årets oppnådde resultater i hovedsak er meget tilfredsstillende. Samlet sett anser styret at ressursutnyttelsen er god, og at virksomheten er innrettet i samsvar med instituttets mål og planer. Tilgangen på oppdrag tilsier at aktivitetsnivået opprettholdes. FFI har ved utgangen av 2015 arbeidsforutsetninger, et omfang, en teknologisk bredde og en kvalitet som gjør instituttet godt i stand til å nå de pålagte mål.