2015

Avdelingene

Avdeling
Maritime systemer

Avdelingssjef Elling Tveit. Film: FFI
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
Konseptutvikling og operasjoner
Samfunnssikkerhet og beredskap
Mennesket, læring, kultur og helse
Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
Etterretning, overvåking og oppklaring
Kampsystemer
Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk 
krigføring
Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
Sum
0,4
8,7
0,4
0,0
2,3
26,6
27,3
26,7
26,7
2,1
94,6

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til utvikling av Forsvarets maritime styrker.

Forskning og utvikling for nye ubåter har en sentral plass i FFIs forskningsplan. Avdelingen har bidratt aktivt i prosessene i definisjonsfasen for anskaffelsen.

FFI fortsetter støtten til Sjøforsvaret i god utnyttelse av våpensystemene på korvettene. Taktikkutvikling for optimal bruk av kanonsystemet, både mot overflate- og lufttrusler, har vært et viktig område i 2015.

Også i 2015 har FFI gjennom sin støtte til Fregattvåpenets treningssenter vært involvert både før og under øvelser og operasjoner for å gi råd om hvordan fartøyene skal utnytte sine våpensystemer best mulig. Avdelingen har også bidratt til forberedelse og gjennomføring av suksessrik norsk deltakelse i flernasjonale missilforsvarsøvelser.

Maritim overvåking

Et sentralt mål for avdelingens forskning inne maritim overvåking har vært å nyttiggjøre, knytte sammen og kommunisere informasjon fra ulike kilder og sensorer. Her samarbeider FFI tett med sivile myndigheter, Kystvakt og Forsvarets operative hovedkvarter i utprøving av nye løsninger. I 2015 er det etablert et eget Maritimt Overvåkingssenter ved FFI med forbindelse til Forsvarets systemer.

Sensorsystemer under vann

Arbeid med teknologier og konsepter for antiubåtkrigføring og overvåking under vann har vært sentralt. I tilknytning til den store Nato-antiubåtøvelsen Dynamic Mongoose 2015 utenfor norskekysten har det vært benyttet lett deployerbare nettverkede undervannssensornoder som er utviklet ved FFI.

Havbunnskartlegging

FFI arbeider med å kartlegge og forstå hvordan egenskaper i undervannsmiljøet påvirker sonarforhold og undervannsoperasjoner. Viktige egenskaper er detaljert topografi, bunnens sammensetning, variasjoner i lydhastighet og strømhastighet. FFIs forskning og analyser gir geografiske produkter til brukerne i Forsvaret.

Jakt på miner

FFI støtter Minevåpenet innen videreutvikling av målsveipeevne mot sjøminer og i serieanskaffelsen av undervannsfarkosten Hugin for minejaktoperasjon. FFI har bidratt inn i konseptfasen for framtidig evne til maritim minerydding. Avdelingens forskere har også vært sentrale i teknologiutviklingen som gjør at minerydding basert på ubemannede farkoster er et reelt alternativ i et framtidig konsept. FFIs satsing på bruk av ubemannede overflatefarkoster er i gang, og avdelingen har i 2015 spesifisert og bestilt en 34 fots farkost som i første omgang skal benyttes til å verifisere ulike minemottiltakskonsepter med tilhørende krav til blant annet autonomi og navigasjon.

Ubemannede undervannsfarkoster

FFI har et langvarig forsknings- og utviklingsprogram innen ubemannede undervannsfarkoster. Arbeidet inkluderer energiforsyning, navigasjon, autonomi, sensorprosessering og sensorer som kamera og syntetisk aperture sonar. I tillegg til å samarbeide med norsk industri om videreutvikling av denne teknologien, blir spisskompetansen benyttet på flere områder, blant annet i arbeidet med utvikling av navigasjon og autonomi for andre typer ubemannede systemer. Kompetansen er avgjørende også for modenhetsvurdering av alternative energiløsninger for framtidig ubåt.