Kontantstrømoppstilling

Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Last ned pdf
Likvider tilført fra / brukt på virksomheten
2013
2014
2015
Årsresultat
14.374
1.199
10.621
Tap/gevinst ved salg av eiendeler
0
0
267
Avskrivninger og reversering
28.522
29.033
31.672
Forskjell mellom kostnadsført og utbetalt i pensjonsordningen.
-4.091
1.915
-1.609
Endring i kundefordringer
-9.812
11.377
6.860
Endring i leverandørgjeld varer og tjenester
-7.047
-3.985
14.291
Endring i forskudd fra oppdragsgivere
-39.531
58.125
-21.809
Endring i skyldig skattetrekk og off. avgifter
-918
5.051
3.475
Endring i andre tidsavgrensningsposter
24.330
-21.289
-683
Effekt av valutakursendringer
-158
-415
32
Netto likviditetsendring fra virksomheten
5.669
81.011
43.117
.
.
.
.
.
Likvider tilført / brukt på investeringer
.
.
.
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
0
0
252
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
-36.508
-43.078
-25.800
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler
-36.508
-43.078
1.019
Innbetalinger på andre lånefordringer
0
0
370
Utbetalinger på andre lånefordringer
-417
-52
0
Netto likviditetsendringer fra investeringer
-36.925
-43.130
-26.701
.
.
.
.
.
Netto endring likvider i året
-31.256
37.881
16.416
Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd
0
0
0
Kontanter / bankinnskudd 01.01
424.136
392.880
430.761
Kontanter / bankinnskudd 31.12
392.880
430.761
447.177
.
.
.
.
.
.
(A)
(B) )
(B-A)
.
31.12.15
31.12.14)
Endring
Kundefordringer
21.037
27.882
6.845
Effekt av valutakursendringer
-
.
15
Endringer i kundefordringer
.
.
6.860
.
.
.
.
.
Leverandørgjeld varer og tjenester
-47.913
-33.575
14.338
Effekt av valutakursendringer
-
.
-47
Endringer i leverandørgjeld
.
.
14.291
.
.
.
.
.
Forskudd fra oppdragsgivere
-278.568
-300.377
-21.809 
.
.
.
.
.
Skyldig skattetrekk og off. avgifter
-46.964
-43.489
3.475
Andre kortsiktige fordringer
59.213
60.530
1.317
Annen kortsiktig gjeld
-75.262
-77.262
-2.000
Endring i andre tidsavgrensningsposter
.
.
-683