Balanse per 31.12

EIENDELER
Note
2013
2014
2015
Anleggsmidler
.
.
.
.
Immaterielle eiendeler
.
.
.
.
Programvarelisenser og egenutviklet programvare
Anleggsmidler
0
0
5.386
Sum immaterielle eiendeler
.
0
0
5.386
Varige driftsmidler
.
.
.
.
Maskiner, kjøretøy, inventar, bygg og datautstyr
Aksjer
93.458
106.171
92.149
Sum varige driftsmidler
.
93.458
106.171
92.149
Finansielle anleggsmidler
.
.
.
.
Investeringer i aksjer og andeler
Aksjer
3.740
3.740
3.740

På vegne av Staten ved FD, eier FFI 72.875 aksjer i Kjeller Innovasjon AS (KI) per 31.12.2015. Dette utgjør nær 12 prosent av KIs aksjer. Tilsvarende andel av egenkapitalen per 31.12.2014 utgjør 5,44 millioner kroner. Bokført verdi tilsvarer kostpris, kroner 3.740.375,00.

Øvrige eiere er Selskapet for industrivekst SF (SIVA) (24 prosent), Statoil Technology Invest AS (21 prosent), Akershus fylkeskommune (12 prosent), Institutt for Energiteknikk (10 prosent), Skedsmo kommune (5 prosent) og de andre forskningsinstituttene på Kjeller (15 prosent).

Aksjene er å anse som et ”innskudd” i utvikling av Kjellerområdet.

Sum finansielle anleggsmidler
.
3.740
3.740
3.740
Sum anleggsmidler
.
97.198
109.911
101.275
.
.
.
.
.
Omløpsmidler
.
.
.
.
Fordringer
.
.
.
.
Kundefordringer
Fordringer
38.781
27.882
21.037

Kundefordringene gjelder krav FFI har mot oppdragsgivere. FFI har ingen indikasjoner på at disse fordringene ikke vil bli betalt. Det er ikke foretatt avsetninger for tap på krav per 31.12.2015.

Delkrederavsetning
Anleggsmidler
0
0
0

Kundefordringene gjelder krav FFI har mot oppdragsgivere. FFI har ingen indikasjoner på at disse fordringene ikke vil bli betalt. Det er ikke foretatt avsetninger for tap på krav per 31.12.2015.

Fordringer på ansatte
Lønnskostnader
1.360
1.413
1.042
Andre fordringer
Anleggsmidler
43.202
60.530
59.213
Sum fordringer
.
83.343
89.825
81.292
.
.
.
.
.
Statens konsernkonto, kontanter o.l.
Statens konsernkonto, kontanter, bank
392.880
430.761
447.177

Beløpet omfatter instituttets saldo på oppgjørskonto i Norges Bank innenfor Statens konsernkontoordning, samt kontantkasse på ”H. U. Sverdrup II” og kasse for gavekort. I tillegg er det to innskudd i valuta i DNB BANK ASA på 0,46 millioner EUR (tilsvarende 4,39 millioner kroner) og 0,12 millioner EUR (tilsvarende 1,17 millioner kroner). Dette er midler mottatt fra European Commission Directorate i Brüssel (ECD) for henholdsvis prosjektet Twobias og Hipow, der FFI er koordinator. Direktorate  for Økonomistyring (DFØ) har gitt FFI tillatelse til å opprette en slik bankkonto utenom konsernkontoordningen. 

Statens konsernkonto består i hovedsak av mottatte forskuddsbetalinger fra oppdragsgivere, samt midler til dekning av øvrig kortsiktig gjeld. Det er ikke bundet betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte som følge av fritak. Ordningen med Statens konsernkonto innebærer også at det ikke påløper rentekostnader eller renteinntekter.

Sum omløpsmidler
.
476.223
520.586
528.469
.
.
.
.
.
Sum eiendeler
.
573.421
630.497
629.744

Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Last ned pdf
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD
Note
2013
2014
2015
VIRKSOMHETSKAPITAL
.
.
.
.
Innskutt virksomhetskapital
Virksomhetskapital
11.554
11.554
11.554
Sum innskutt virksomhetskapital
.
11.554
11.554
11.554
Opptjent virksomhetskapital per 01.01
.
132.832
147.206
148.405
Årets resultat
.
14.374
1.199
10.621
Sum opptjent virksomhetskapital per 31.12
.
147.206
148.405
159.026
Sum virksomhetskapital per 31.12
.
158.760
159.959
170.580
.
.
.
.
.
GJELD
.
.
.
.
Leverandørgjeld
.
44.939
39.685
50.255
Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter
.
38.438
43.489
46.964
Skyldige feriepenger/påløpt lønn
.
45.288
47.267
49.429
Innbetalt forskudd fra oppdragsgivere
Overføringer i prosjekter
242.252
300.377
278.568
Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
43.744
39.720
33.948

Forskuddsbetaling og utlegg per 31.12.2015 var 18,133 millioner kroner (2014: 24,086 millioner kroner).  Fakturering overfor FD i forbindelse med samarbeid med European Defence Agency (EDA) og annet internasjonalt samarbeid utgjorde i 2015 totalt 35,0 millioner kroner (2014: 35,1 millioner kroner), og hele summen var innbetalt ved årsslutt.


Kortsiktig gjeld i forbindelse med EU-prosjektene Twobias og Hipow, der FFI er koordinator, utgjør henholdsvis 4,4 millioner kroner og 1,2 millioner kroner (2014: 1,9 millioner kroner og 6 tusen kroner). Må sees i sammenheng med innskudd på valutakonto, se note 10.

Skyldig pensjonsinnskudd til SPK utgjorde 9,5 millioner kroner per 31.12.2015 (2014: 11,3 millioner kroner).

Skyldige feriepenger/påløpt lønn
.
414.661
470.538
459.164
Sum virksomhetskapital og gjeld
.
573.421
630.497
629.744