2015

Avdelingene

Avdeling
Cybersystemer og elektronisk krigføring

Framtidsutsikter

Avdelingens aktiviteter framover vil bli sterkt påvirket av de prioriteringer som framkommer i den nye langtidsplanen for Forsvaret, Forsvarets perspektivplan for materiellanskaffelser og øvrige behov forsvarssektoren og sivile etater har for å utnytte avdelingens kompetanse innen en rekke områder.

Eksempelvis vil forbedringer i Forsvarets IKT-systemer bli et prioritert område framover. Det samme vil forskning på situasjonsforståelse for å gjøre Forsvaret bedre rustet til å møte potensielle trusler. 

Avdelingen vil også fortsette forskningen innen EK mottiltak for beskyttelse av Forsvarets plattformer mot varme- og radarstyrte missiler, samt studere løsninger for hvordan modellering og simulatoring kan bidra til mer kosteffektiv trening og øving.

Avdelingssjef Anders Eggen
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Sikkerhetspolitikk
Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
Samfunnssikkerhet og beredskap
Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
Etterretning, overvåking og oppklaring
Kampsystemer
Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk 
krigføring
Sum
0,0
0,4
0,1
59,5
7,7
0,1
27,3
22,6
90,4

Avdelingens arbeid er rettet mot fellesnivået i Forsvaret og dette gjenspeiles i aktivitetene ved avdelingen.

Informasjonsinfrastruktur

I et moderne Forsvar genereres mye av kampkraften ved at enhetene samhandler tett. For å få dette til må enheten være i stand til å utveksle informasjon i enhver situasjon, og den er derfor avhengig av en robust og fleksibel informasjonsinfrastruktur. Avdelingen har i 2015 arbeidet videre med anbefalinger på teknologi og standarder for å bygge en slik infrastruktur. Det er også etablert et teoretisk rammeverk for informasjonsintegrasjon som garanterer at nødvendig informasjon når beslutningstakeren og at denne informasjonen er korrekt.

Cyber

Avdelingen har gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, øvelser og støtte til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bidratt til den videre utviklingen av ikke-kinetiske maktmidler i Forsvaret, hovedsakelig relatert til Cyberdomenet. Avdelingens forskere har blant annet bidratt til å øve det norske Forsvaret i å håndtere ny tids hybride trusler. Bidrag inn i FMR og LTP-prosessene, samt forskning på situasjonsforståelse, har også bidratt til å gjøre Forsvaret bedre rustet til møte trusler i Cyberdomenet.

Kommunikasjonsinfrastruktur

Avdelingen har gjennomført en studie av kommunikasjonskanaler mellom Forsvarets strategiske ledelse og operasjonelt og taktisk nivå med Forsvarets IKT-systemer i fokus. I tillegg til å identifisere forbedringspotensialene i Forsvarets IKT-systemer har instituttet foreslått konkrete temaer som bør prioriteres i den videre utviklingen av disse systemene. Det er utført analyser av nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur for å understøtte styrkestrukturen som er foreslått i FMR, og forskere har deltatt i FDs arbeid med å utarbeide en perspektivplan materiell (PPM) for Programområde INI for FMR. Avdelingen har også ledet FDs arbeidsgruppe satellittkommunikasjon (SATKOM) som har sett på alternative SATKOM-løsninger for Forsvaret.

IKT-sikkerhet

Kunnskap innen IKT-sikkerhet er essensielt for utviklingen av et mer effektivt forsvar. Avdelingen har sett på muligheter og sikkerhetsutfordringer ved trådløs kommunikasjon i kommandoplasser, sikkerhetsutfordringer ved militær bruk av sivil mobilteknologi og løsninger for informasjonsutveksling på tvers av sikkerhetsdomener. Innen sistnevnte er det også blitt tatt fram en prototype av en “guard” i samarbeid med Thales Norge. Avdelingen har deltatt i flere arbeidsgrupper i Forsvaret og bidratt med kompetanse til fornying av dagens kryptografiske løsninger.

I forbindelse med FMR har det vært en revitalisering av totalforsvarstankegangen. Forsvaret er avhengig av sivile tjenester for å øke robustheten og redusere kostnader. Totalforsvarets avhengighet av IKT-infrastruktur og -tjenester er stadig økende, og FFI har støttet FD i prosessen med FMR for å identifisere utfordringene i blant annet Cyberdomenet.

FD utarbeider en konseptuell løsning for forbedret kapasitet for taktisk ledelse i landdomenet (TakLedLand). Avdelingens bidrag til å utvikle TakLedLand-kapasiteten har vært aktiviteter (risikoreduserende) for å støtte utarbeidelse av konseptfasens beslutningsdokumenter. De største aktivitetene har vært støtte til å utarbeide behovsanalysen og mulighetsstudien. Andre aktiviteter er kostnadsberegninger av alternativer, samt utarbeidelse av mål og strategi for materiellinvesteringen.

Modellering og simulering

Avdelingens forskningsprogram Modellering og simulering har utviklet en demonstrator som viser hvordan simulering kan støtte planlegging av brigadeoperasjoner. Demonstratoren er kalt “Simulation supported wargaming for analysis of plans” (SWAP). SWAP gjør at operativ planlegging kan gjennomføres med færre ressurser og på kortere tid, samtidig med at kvalitet på planene blir bedre. SWAP virker sammen med informasjonssystemer for kommando og kontroll ved utveksling av digitale planer og benytter en rekke IT-standarder som bidrar til interoperabilitet og enklere forvaltning.

Elektronisk krigføring

Forsvarets ulike plattformer og kjøretøy behøver mottiltak mot ulike trusler. Avdelingen støtter utvikling, testing og evaluering av Forsvarets operative EK-systemer. Eksempler på EK-systemer som opereres i Forsvarets fly, fartøyer og kjøretøy er radarvarslere, missilvarslere, lyttemottakere, jammesystemer og chaff/flare dispensere. Dette er systemer som bidrar til både å gi økt situasjonsoversikt samt å redde liv ved å gi EK-selvbeskyttelse i nasjonale og internasjonale militære operasjoner. Resultatene fra disse forsøkene inngår i det kontinuerlige arbeidet med utvikling, testing og ikke minst validering av elektroniske mottiltak.

Avdelingen utvikler og verifiserer tekniske løsninger og konsepter for nye operative kapasiteter basert på bruk av passive sensorer (ESM) for deteksjon og identifikasjon av radarer i luftromsovervåking og for bruk i satellitt. I samarbeid med flere kompetansemiljøer ved FFI ble det etabler en teknologidemonstrator for ubemannede systemer (UAS) for elektronisk krigføring (EK UAS). Formålet var å høste erfaringer med konkrete anvendelser av EK UAS og belyse teknologiske muligheter og begrensinger for deteksjon av radar og radiosendere ved bruk av ubemannede farkoster.