2015

Avdelingene

Avdeling
Luft- og romsystemer

Avdelingssjef Johnny Bardal. Film: FFI
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Konseptutvikling og operasjoner
Samfunnssikkerhet og beredskap
Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
Etterretning, overvåking og oppklaring
Kampsystemer
Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk 
krigføring
Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
Sum
0,9
1,0
0,7
37,6
18,7
29,4
27,3
28,1
116,.....

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til fornyelse av Luftforsvaret. Avdelingen bidrar også til utvikling av viktige fellesaktiviteter i Forsvaret.

JSM

I oktober startet flytestene av Joint Strike Missile (JSM), og FFI var delaktig sammen med Forsvaret og Kongsberg Defence Systems da JSM for første gang ble sluppet over et skytefelt i USA fra en amerikansk F-16. Dette er den første av flere flytester som skal sikre at JSM er klar til integrasjonstester på F-35 i 2017. Av FFIs kampflyarbeider i 2015 nevnes oppdaterte antallsanalyser samt bidrag til den økonomiske usikkerhetsanalysen som gir grunnlag for forsvarsbudsjettet. Videre er et simulatorlaboratorium etablert for å støtte konsept- og taktikkutvikling for de nye kampflyene. FFI har også støttet Nammos utvikling av kampflyammunisjonen Armor Piercing Explosive (APEX) som nå har startet integrasjons- og flysertifiseringsfasen med analyse av fragmenteringsegenskaper, samt rikosjett- og brannrørstudier.

NSM

Detaljerte analyser av resultatene fra den tekniske evalueringen av NSM ble presentert for Sjøforsvaret i september. FFI har gjennomført en studie av den operative effekten av NSM for det finske forsvaret. Videre har FFI støttet det polske forsvaret i planleggingen av testfyringer med NSM. FFI har innledet arbeidet med planene for en midtlivsoppdatering av Sjøforsvarets NSM-missiler. Detaljeringen av kravene til en programvareoppdatering for søkeren er kommet langt. Det samme er underlag for bedre kravsetting for verktøy til støtte for planlegging av operasjoner. På begge områdene er det potensial for betydelige forbedringer for økt operativ evne gjennom oppdatering av programvaren.

Framtidens droner

Et viktig tema for Forsvarets framtidige droner eller UAS er kosteffektiviteten til nye løsninger. FFI har utviklet en kontrollstasjon for ubemannede systemer som en start på eksperimentering med redusert bemanning i operasjoner. Denne gir nye muligheter for kontroll av flere samtidige og ulike farkoster. Farkostene skal kunne ta i mot ordre, for så å planlegge og utføre oppdraget med svært begrenset interaksjon med menneskelig operatør eller andre støttesystemer. Farkostene skal kunne reagere på feilsituasjoner, optimalisere bruk av sensorer, planlegge på nytt underveis og samvirke med andre farkoster. Den første versjonen av autonomiløsningen skal demonstreres i 2016.

JISR

FFI har i nært samarbeid med Forsvaret og industrien utviklet funksjonalitet for etterretning, overvåking og rekognosering, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (JISR). Produktene i form av programvare ble i år brukt i en stor øvelse i USA med navn Bold Quest. Målinformasjonen som ble samlet inn og analysert, ble benyttet til ildledning for artilleri, missilsystemer og F-35. De norske løsningene ble benyttet til støtte for den amerikanske 1st Armored Division, og en norsk ildleder støttet en F-35 for første gang. Det er oppnådd betydelige resultater for veien videre til nasjonal innføring, noe som blir understreket av positiv tilbakemelding fra det amerikanske forsvaret. Resultatene har dannet grunnlag for viktige bidrag fra FFI i arbeidet med FMR.

Satellitt

Sammen med norsk industri har FFI vunnet to oppdrag for European Space Agency (ESA). Formålet er utvikling og demonstrasjon av utstyr for satellittkommunikasjon på maritime VHF-kanaler i nordområdene. Demonstrasjonen gjøres med en ny norsk satellitt, NORSAT-2, som skal opp seint i 2016, og i samarbeid med Norsk Romsenter, Kystverket og Kystvakten. I februar ble en ny og forbedret AIS-mottaker satt i drift på den internasjonale romstasjonen. Mottakeren fanger opp posisjonen til vesentlig flere skip i høyt trafikkerte områder. Den første mottakeren, som nå er hentet ned fra romstasjonen, overleveres fra FFI til Norsk Teknisk Museum som en del av norsk romfartshistorie. I mai ble driften av overvåkingssatellittene AISSat-1 og -2 operasjonalisert gjennom overføring av driften fra FFI til Statsat AS. Instituttet har bistått under forhandlinger om multinasjonalt samarbeid under Responsive Space Capabilities MoU med USA. Bilateralt samarbeid med Canada om bruk av radar- og AIS-satellitter ble videreført gjennom signering av ny samarbeidsavtale. Et bredt samarbeid innen romvirksomhet med Nederland ble etablert i 2014, og videreført i 2015.

Rimfax

FFI utvikler en georadar for roveren til Nasas neste ekspedisjon med rover til Mars, Mars 2020. Radaren har navnet Rimfax, og den viktige milepælen “Preliminary Design Review” ble nådd i september. Dette arbeidet gir instituttet en unik innsikt i bygging av en radar med et høyt teknologisk modenhetsnivå, og FFI har forventninger om at teknologien også kan anvendes for Forsvaret.

Sensorer

Hyper- og multispektrale sensorer kan utnytte spektral informasjon til å lage informasjonsprodukter som ikke er tilgjengelig med tradisjonell avbildning. Høsten 2015 ble det gjort en vellykket kvalifikasjonstest av SYSIPHE, et hyperspektralt kamerasystem utviklet i et norsk-fransk samarbeid med betydelige bidrag fra norsk industri. FFI har også demonstrert god ytelse for et nytt kamerakonsept med potensial for multispektral avbildning fra svært små kameraer. FFI har også utviklet nye metoder for bedre utnyttelse av eksisterende optiske sensorer i Forsvaret.

FFI har gjennomført prøver med laserbaserte motmidler mot varmesøkende missiler, som utgjør en alvorlig trussel mot Forsvarets luftplattformer. Det er utviklet effektive jammekoder som narrer missilsøkerne slik at de mister målfatning. Noen av disse prøvene gjennomføres i samarbeid med andre nasjoner. FFI utvikler også laserbaserte sensorer som kan lage tredimensjonale bilder av et målområde. Dybdeinformasjonen i slike bilder gjør det langt lettere å skille ut mål fra bakgrunnen og å gjenkjenne målene. FFI har bygget en slik sensor, som for testformål skal flys i en pod på F-16. FFI bygger egne spesialtilpassede laserkilder for disse formålene. I løpet av det siste året har FFI også utviklet en første versjon av en optisk fiberlaser. Denne typen laser kan gjøres svært kompakt og robust og egner seg derfor godt for militære anvendelser.