2015

Avdelingene

Avdeling 
Beskyttelse og samfunnssikkerhet

Avdelingssjef Janet Martha Blatny. Film: FFI
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Sikkerhetspolitikk
Samfunnssikkerhet og beredskap
Mennesket, læring, kultur og helse
Etterretning, overvåking og oppklaring
Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk 
krigføring
Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
Sum
0,6
43,9
2,9
2,2
2,4
27,3
6,9
58,8

Avdelingens forskere arbeider med trusselforståelse, risiko- og sårbarhetsanalyser, samt beskyttelsestiltak for å bidra til å gjøre Forsvaret og samfunnet mer robust til å håndtere hendelser og kriser.

Beskyttelse av samfunnet

Samfunnssikkerhet er vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger. Samfunnsutviklingen medfører at tverrsektorielle avhengigheter øker og blir mer komplekse. Dette påvirker sårbarheten i sivilsamfunnet og i Forsvaret.

Avdelingen har et strategisk samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette samarbeidet er tilknyttet til Beskyttelse av samfunnet (BAS)-prosjektene, nasjonalt risikobilde, trussel-, risiko og sårbarhetsanalyser, analyse av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og utvikling av metodikk for å få oversikt over nasjonale sårbarheter, samt forbedring av tverrsektorielle øvelser og sivile beskyttelsestiltak. Arbeidet vil bidra til konkrete anbefalinger for å forbedre samfunnets sikkerhet og beredskap. BAS bidrar til et effektivt og relevant forsvar blant annet ved å se nærmere på totalforsvaret, sivilmilitært samarbeid, forsyningsberedskap for Forsvaret og avhengighet av sivile aktører, samarbeid om tverrsektorielle øvelser og sivil støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig. I 2015 analyserte FFI sammenhengen mellom økt avhengighet av elektronisk kommunikasjon (EKOM) og samfunnets evne til krisehåndtering og ledelse i alvorlige kriser.

Farlige stoffer, CBRNE og
FFIs beredskapslaboratorium

Tilsiktede eller utilsiktede hendelser med farlige stoffer og/eller CBRNE-midler/-trusselstoffer eller -våpen kan få alvorlige konsekvenser for Forsvaret og sivilbefolkningen, både nasjonalt og internasjonalt. CBRNE er forkortelse for kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære stoffer og eksplosiver. FFI har omfattende virksomhet innen området og stiller et laboratorium for identifikasjon av kjemiske trusselstoffer til rådighet for Forsvaret og det sivile samfunn.

Laboratoriet, som holder høy internasjonal kvalitet, er en del av et integrert laboratorium som kan håndtere og analysere prøver med ukjent innhold, også CBRE, inkludert hjemmelagde eksplosiver og bombekjemikalier. FFI vil videreutvikle støtten til DSB, som også har et ansvar innen kjemikalie- og eksplosivområdet. I 2015 har FFI bistått oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren med analyser. I den årlige Official OPCW Proficiency Tests i 2015 identifiserte FFI alle forbindelser og oppnådde beste karakter. Avdelingens arbeid med CBRNE-vern bygger på ulike typer CBRNE-trusler og for hele krisespekteret, fra fred til sikkerhetspolitiske kriser til væpnet konflikt. Avdelingens kompetanse innen CBRNE er unik nasjonalt, blant annet kompetansen innen medisinsk behandling ved eksponering fra kjemiske stridsmidler og kunnskap om kjernevåpenteknologi.

Spredningsverktøy i beredskapsplanlegging

Avdelingen har utviklet et verktøy for å simulere utslipp i ulike miljø, både ute og inne, samt verktøy for å vurdere påvirkninger av detonasjoner av små eksplosive ladninger. Dette er relevant for risiko- og konsekvensvurdering av eksempelvis eksplosiver som veibomber (IED) brukt i konflikter. Dette verktøyet er av nytte for beredskapsplanlegging, krisehandtering, øvelser, evakuering og etterforskning både for myndigheter og nødetater. Avdelingens kunnskap innen området er utviklet fra et fagekspertmiljø innen strømningsfysikk, en uunnværlig kompetanse for å løse slike komplekse problemstillinger.

Miljø og helse

Avdelingen arbeider med problemstillinger tilknyttet miljøsikkerhet. Dette omfatter
krigsetterlatenskaper som dumpet kjemisk og konvensjonell ammunisjon og miljøkonsekvensvurderinger av ammunisjonsrelatert forurensing i militære områder. Dette er et kompetanseområde som er viktig for å opprettholde opplæring av personell og Forsvarets øvingsaktivitet, og for å beskytte mennesker og miljø fra farlig eksponering.

Avdelingen har et omfattende samarbeid med det fremste fagmiljøet i USA innen temaet, USARIEM, for å vurdere soldatens fysiske og mentale belastninger under ulike forhold. Denne aktiviteten er tilknyttet Forsvarets regimer for å ivareta soldatenes helse før, under og etter tjeneste. I 2015 har forskningen blitt videreutviklet til å inkludere integreringen av kvinnelige soldater ved innføringen av allmenn verneplikt.