2015

Avdelingene

Avdeling
Analyse

Avdelingssjef Espen Skjelland.
Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2015
Sikkerhetspolitikk
Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
Konseptutvikling og operasjoner
Samfunnssikkerhet og beredskap
Mennesket, læring, kultur og helse
Sum
6,7
35,0
7,1
3,9
1,8
54,3

Avdelingen er innrettet på å støtte Forsvarets strategiske ledelse og instituttets rådgiverrolle. Avdelingen studerer sammenhengene mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi. Forsvarets oppgaver er knyttet til dagens og framtidens trusler mot Norge, og avdelingen analyserer trusselbildet gjennom tre prosjektlinjer: Globale trender, Russland og terrorisme (Terra).

Trusselbildet

I Globale trender analyserer forskerne de store linjenes utvikling inn i framtiden og vurderer hvilke konsekvenser disse vil ha for Forsvaret. Prosjektets funn fikk stor oppmerksomhet da de ble presentert høsten 2015. Russlandsprosjektet har fulgt utviklingen i nordområdene tett og blant annet analysert bruken av russiske spesialstyrker i konflikten i Ukraina. Terra-prosjektet følger utviklingen i internasjonal terrorisme.

I 2015 har fremmedkrigere og terroraksjonene i Europa fått mye oppmerksomhet. Prosjektets forskere lanserte høsten 2015 den mest omfattende historiske oversikten over europeisk jihadisme, samt en doktorgradsavhandling om framveksten av al-Qaida i Irak, forløperen til terrororganisasjonen den Islamske Stat.

Forsvarsplanlegging

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) ble framlagt i oktober. Gjennom hele 2015 har avdeling Analyse støttet arbeidet med Forsvarets framtidige struktur, både gjennom scenarioutvikling, vurderinger av Forsvarets nåværende og planlagte operative evner, og kostnads- og effektiviseringsanalyser. Avdelingen har kunnet høste godene av et langsiktig arbeid med å forstå og formidle betydningen av den forsvarsspesifikke kostnadsveksten, noe som har bidratt til nøkterne og realistiske kostnadsanslag i FMR.

I et mer langsiktig perspektiv gjennomførte avdelingen i 2015 en studie av radikale alternativer til dagens forsvarskonsept, den såkalte terskelstudien. Studiens hensikt er å utforske hvordan terskelforsvaret kan utformes på andre måter enn gjennom dagens konsept. Arbeidet vil bli videreført i 2016 og er en del av FFIs strategiske rådgivningsfunksjon overfor forsvarsledelsen.

Økonomi og personell

Avdelingen har gjennomført en lang rekke studier for å effektivisere Forsvaret og bidra til å videreutvikle og modernisere personellforvaltningen. Innenfor personellområdet har forskerne analysert blant annet befalsordninger, bruken av kjønnsblandede rom og pensjonssystemer, samt gjennomførtbredere anlagte studier av holdninger og atferd blant soldater inne til førstegangstjeneste. For å bidra til effektivisering av Forsvaret har forskerne studert investeringsprosessen, evaluert tidligere effektiviseringstiltak, og sett på bruk av sivile innenfor logistikkvirksomheten i Forsvaret. Studiene gjennomføres i tett samarbeid med instituttets oppdragsgivere, spesielt Forsvarsdepartementet og FLO, og bidrar til mer kunnskapsbaserte diskusjoner og beslutninger i forsvarssektoren.

Støtte til operativ virksomhet

Avdeling Analyse har i 2015 evaluert og forberedt nye deployeringer av forskere med Forsvaret for støtte til operasjonsanalyse. Avdelingens forskningsmiljø på tema internasjonale operasjoner har også høstet betydelig internasjonal oppmerksomhet for sine studier av hvordan sivile kan beskyttes best mulig, som er det overordnede målet i de fleste internasjonale operasjoner. Instituttets arbeid påvirker nå policy-, konsept- og doktrineutviklingen både i Nato og FN.

Avdelingens gode samarbeid med Forsvarets spesialstyrker har fortsatt i 2015. Et prosjekt støttet utviklingen av framtidens spesialstyrker gjennom et tverrfaglig samarbeid med deltakere fra alle FFIs avdelinger og Naval Postgraduate School i USA, verdens ledende forskningsmiljø innen spesialoperasjoner. Avdelingen har også bidratt til å styrke trekantsamarbeidet mellom forskere, spesialsoldater og forsvarsindustrien ved å etablere nye samarbeidsmodeller og -arenaer, blant annet et godt besøkt teknologi- og innovasjonsseminar i Horten i november. Avdelingen fikk i 2015 også verdens første antropolog med doktorgrad på spesialstyrker da en av instituttets forskere la fram avhandlingen “Making Warriors in the Global Era” basert på et 18 måneders feltarbeid hos Marinejegerkommandoen.