Heading

FFIs strategiske målbilde 

Målbilde 2013-16

FFIs styringsparametere skal gi informasjon om virksomhetsstyringen av FFI. Virksomhetsstyringen følger prinsippene for mål-, resultat- og risikostyring. Styringsparameterne er koblet til FFIs strategiske målbilde og skal bidra til at FFI når sine mål. Ved å vurdere resultatene for parameterne og vurdere dem opp mot målene, kan denne informasjonen benyttes i å utvikle og forbedre virksomheten. Styringsparameterne er en del av FDs oppfølging av FFI og skal gi en balansert og helhetlig framstilling av den totale virksomheten.

I 2015 ble resultatene knyttet til alle de overordnede målene med unntak av ett, vurdert til ”meget tilfredstillende”. Målet knyttet til arbeidet med samfunnssikkerhet ble vurdert til ”ikke tilfredsstillende”. Aktiviteten knyttet til parameteren om forskningsårsverk finansiert utenfor forsvarssektoren ble ikke nådd.

Under redegjør vi om måloppnåelsen og framtidsutsiktene for de tre overordnede målene for leveranser. Vil du lese om måloppnåelsen for økonomi, interne prosesser og mennesker, læring og utvikling finner du det i selve Årsrapporten 2015 som kan lastes ned her.

Last ned Årsrapport 2015

Bidra til et effektivt og relevant forsvar

FFI har i 2015 levert forskningsresultater og forskningsbasert kunnskap som har bidratt til økt operativ evne, et mer effektivt forsvar og bedre samfunnssikkerhet. Instituttet leverer resultater fra forskningen gjennom horisontal samhandling til hele forsvarssektoren. Prosjekter og resultater blir gjennom året oppsummert og presentert i Forsvarets forskningsforum der Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg, NSM og FFI er representert.

Oppdragsgivernes vurdering

De enkelte forskningsprosjekt har et prosjektråd som fortløpende vurderer prosjektenes resultater og som avslutningsvis gir en skriftlig uttalelse om måloppnåelsen. I denne brukerundersøkelsen, som gjennomføres ved avslutning av prosjekter, måles det i hvilken grad oppdragsgiver/mottaker opplever resultatene som relevante og nyttig. Målingen knyttes også til om resultatene leveres til rett tid og hvordan resultatene fører til et mer effektivt forsvar. De 24 prosjektene som ble vurdert i 2015 oppnådde en brukertilfredshetsscore på 4 eller bedre på en skala på 1-5. Kravet for tilfredsstillende måloppnåelse er at minimum 85 prosent av prosjektene skal ha en score på 4 eller bedre.

Rådgiving


FFI skal gi forskningsbaserte, strategiske råd til Forsvarets politiske og militære ledelse. Rådgivingen i 2015 har vært omfattende og gjelder blant annet Forsvarets utvikling, valg av kapabiliteter og råd om anskaffelse og utvikling av materiell. FFI støtter den løpende langtidsplanleggingen i forsvarssektoren ved å benytte instituttets tverrfaglige kunnskap og kompetanse innen sikkerhets- og forsvarspolitikk, økonomi og militærteknologi. Denne støtten følger to hovedspor. På den ene siden gjennomføres det analyser som tar for seg den helhetlige balansen mellom oppgaver, struktur og økonomi. I 2015 har dette vært spesielt relevant i forbindelse med arbeidet med Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR), der alle teknologiavdelinger har bidratt med innspill og fra avdeling Analyse har prosjekter som Simfor, Stratkost og Koster også støttet ADs strategiske rådgivingsrolle. På den annen side har prosjekt “Funksjonelle studier” støttet den løpende langtidsplanleggingen på mer avgrensede, men fellesoperative problemstillinger. På begge områder legges det vekt på å gi relevante råd ut fra FFIs samlede prosjektportefølje med bidrag fra analyseprosjekter, teknologiprosjekter og prosjekter innen sikkerhets- og forsvarspolitikk og cyberforskningen.


Materiell

FFI er en viktig aktør i mange av forsvarssektorens materiellanskaffelser og instituttets prosjekter leverer fortløpende resultater inn i sektorens materiellanskaffelser. Bidragene fra FFI på disse aktivitetene gjennomføres i vesentlig grad som leveranser til Forsvaret. 70-80 prosent av FFIs aktiviteter er knyttet til de store strukturelementene/våpensystemene som for eksempel kampfly, missiler, ubåter og ubemannet minerydderkapabilitet.


Avdelingenes viktigste bidrag

Avdelingenes viktigste forskningsaktiviteter i 2015 som får effekt på sikt eller har bidratt til et mer effektivt og relevant forsvar kan du lese om under Avdelingene.

Gå til avdelingssidene


Vurdering av framtidsutsikter 

Teknologiutviklingen er i seg selv et premiss for utviklingen av militære organisasjoner og operasjonskonsepter ved at våpensystemer og annet materiell stadig blir mer kapable og effektive. Den teknologiske utviklingen har vært, er og vil fortsatt være en svært viktig faktor i moderniseringen av Forsvaret. Ved å ta i bruk moderne teknologi på en smart måte vil oppgavene kunne løses mer effektivt og med større kraft, alene og sammen med allierte og partnere. Det er avgjørende å henge med i den teknologiske utviklingen for løpende å kunne utvikle et relevant forsvar som kan møte endrede forsvars- og sikkerhetsutfordringer, herunder å kunne danne et krigsforebyggende forsvar.

Å være en organisasjon som kontinuerlig er på høyden med og reflekterer de teknologiske utviklingstrekkene, er derfor helt grunnleggende for Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. FFI følger med på utviklingen spesielt med tanke på framvoksende teknologiske gjennombrudd som kan gjøre betydelig forskjeller.

Utviklingen innen elektronikk-, informasjons- og kommunikasjonsteknologien medfører grunnleggende endringer som gir helt nye muligheter på mange områder i samfunnet. Dette er FFIs forskning på autonome systemer og romteknologi eksempler på. Dette arbeidet er viktig for å utvikle Forsvarets minerydderkapasitet, maritim overvåkning og kapabilitets-utvikling i Forsvaret. Støtte til ny langtidsplan for forsvarssektoren og utvikling av ny forskningsplan for FFI vil kreve innsats i 2016 og gi retning for FFI virksomhet framover.

En reduksjon på om lag 28 millioner kroner i strategiske FoU-midler i forsvarssektoren til kjøp av FoU fra FFI ble håndtert av instituttet uten å redusere virksomheten eller ambisjoner. For 2016 er rammen tilbake til tidligere nivå. Likevel er det utfordringer knyttet til finansiering av FoU-arbeidet for å redusere usikkerhet i forbindelse med materiellanskaffelser i Forsvaret. Den vedtatte reduksjonen i forprosjektmidlene fra FD er en utfordring i denne sammenhengen. I henhold til IVB LTP er rammen for 2016 og 2017 redusert med 18 millioner, til 85 millioner kroner per år. Dette skaper bekymring for finansiering av framtidig FoU-arbeid for at materiellanskaffelser gjennomføres innenfor mål for kostnader, tid og ytelser. Midlene er ment å dekke framskaffelse av beslutningsdokumenter, informasjonsinnhenting, analyser og vurderinger, ekstern kvalitetssikring og kostnadsanalyser.

Siden FFI er den viktigste bidragsyteren til FoU-leveranser i forsvarssektoren, vil større kutt i FoU-midler bidra til at ambisjonsnivået må reduseres. FFI ivaretar rådgiverrollen og leveranser i kortsiktige oppdrag gjennom avtapping av den langsiktige og mellomlangsiktige forskningen. Sammen med basisfinansieringen utgjør forsvarssektorens strategiske FoU-midler fundamentet for FoU som skal kunne gi leveranser knyttet til behovet til oppdragsgiverne i et langsiktig perspektiv. Forprosjektmidler fra programområdene i FD skal dekke konsept- og definisjonsfasen i materiellprosjektene.

I 2015 besluttet regjeringen å etablere en ny etat, Forsvarsmateriell, direkte underlagt Forsvarsdepartementet, med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Som hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap vil FFI ivareta sin rolle i forsvarssektoren og samarbeide tett med den nye etaten med leveranser relatert til både investering og forvaltning.

FFI har omfattende laboratorie- og eksperimentvirksomhet. I årene framover vil det være viktig å kunne fornye og investere i laboratorieutstyr for å opprettholde kvaliteten i forskningen og leveransene til Forsvaret.  

     Bidra til økt samfunnssikkerhet
gjennom forskningsbasert kunnskap

Gjennom FFIs satsing på samfunnssikkerhet bidrar instituttet til bruk av forskning og kunnskapsutvikling som er utviklet i forsvars-, justis- og beredskapssektoren. Instituttets kompetanse kommer også andre sektorer til nytte, blant andre helse og omsorgs-, utenriks-, samferdsels- og landbrukssektoren.

Flere av områdene omtalt i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (St.meld. 7 2014-2015) er sammenfallende med FFIs forskningsportefølje og illustrerer godt hvordan forsvarsforskning kan komme sivil forskning til nytte.

Samfunnssikkerhet og beredskap er et tverrsektorielt tema og FFI har et stort kontaktnettverk som inkluderer flere departementer, direktoratet og institutter med beredskap som ansvarsområde, samt universiteter og høgskoler og industri. FFI utvikler og bruker kunnskap som grunnlag for å gi råd og anbefalinger for å løse samfunnsutfordringer innen samfunnssikkerhet og for politikkutforming.

Vurdering av framtidsutsikter

FFI vil fortsette å videreutvikle samarbeidet med sivile aktører innen samfunnssikkerhet og beredskap. To seminarer (i april og mai 2015) viste at FFI har flere områder å satse på. «Trusselforståelse» innen sivil og militær sektor er et nøkkelord som går igjen i nesten all FoU-virksomhet ved instituttet og har stor betydning for samfunnssikkerhetsforskningen. Deltakelsen og tilbakemeldingene etter det eksterne FFI-seminaret Kunnskapsbasert samfunnssikkerhet viste at det sivile beredskaps-Norge er nysgjerrige på og imponert over samfunnssikkerhetsforskningen ved instituttet. Spesielt har FFIs simuleringsverktøy for modellering av spredning av utslipp og kriseledelsesverktøy for øvelser vakt stor interesse. Dette vil instituttet arbeide videre med å utvikle.

FFI har flere FoU-aktiviteter som kan være av interesse å utvikle innen samfunnssikkerhet. Eksempler er Cyber/IKT, CBRNE, terrorisme og mottiltak, krisehåndtering, øvelser og erfaringslæring, modellerings- og simuleringsverktøy, kommunikasjon, strategisk planlegging og langtidsplanlegging, miljøsikkerhet, maritim sikkerhet, ubemannede systemer og autonomi, sensorteknologi og ballistisk beskyttelse. Instituttet har derfor i 2015 revidert strategien innen samfunnssikkerhetssatsningen med mål om økt bruk av instituttets kompetanse overfor sivile aktører. En målsetting er at FFI oppnår en formell rolle innen nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap. Et område som er av interesse er håndtering av post og varer inn til sentrale sivile og militære anlegg. FFI har tidligere arbeidet med sikring av post og varemottak for regjeringskvartalet, noe som gjør FFI godt egnet til å ta på seg tilsvarende oppdrag for andre sivile og militære anlegg.

JD har i 2015 utarbeidet en FoU-strategi (2015-2019) og en FoU-strategi for samfunnssikkerhet (2015-2019). FFI vil kunne støtte JD innen alle de prioritere FoU-områdene. Justis- og beredskapssektoren har som ambisjon å bruke forsknings- og kunnskapsbaserte vurderinger som grunnlag for politikkutforming. FFI må fortsette å levere resultater av god kvalitet og øke synligheten av hele instituttets kompetanse for sivil sektor.

FFIs videreutvikling av samarbeidet med sivil sektor innen samfunnssikkerhet og beredskap i 2015 danner grunnlaget for videre prosjekter og oppdrag i 2016. Instituttet har oppnådd et bredere kontaktnettverk blant sivile aktører sammenliknet med 2014, noe som viser at FFI har flere muligheter innen samfunnssikkerhet. Selv om målet for antall årsverk innen samfunnssikkerhet og beredskap ikke ble oppnådd i 2015, forventes det at dette øker framover. Å etablere nettverk og bygge relasjoner med nasjonale sivile aktører innen samfunnssikkerhet har tatt tid, men er nå på plass. Disse er viktige for å identifisere mulige framtidige oppdrag/prosjekter og planlegge nye. FFI må fortsette å søke kontakt med sivile aktører og være aktiv i å profilere instituttets kompetanse utover forsvarssektoren. Dette er i tråd med FDs anbefalinger om å bruke FFI til å bidra til å løse samfunnsutfordringer.

Noen tiltak for å bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom forskningsbasert kunnskap er:


FFIs strategiske samarbeid med etater med beredskapsansvar, både innenfor og utenfor justissektoren må utvikles videre.

BAS bør etableres som et nav i samfunnssikkerhetsforskningen ved FFI.

FFI vil gjennom sine relasjoner til FSi, videreutvikle samarbeidsprosjekter mellom industrien og FFI innen området samfunnssikkerhet.

FFI vil fortsette å satse på deltakelse i EUs forskningsprogrammer.

FFI vil utvide og styrke strategiske allianser og partnerskap nasjonalt og internasjonalt.

FFI vil øke deltakelsen i Norges forskningsråds forskningsprogrammer.

FFI vil øke formidling av oppnådde resultater til flere aktører og brukere som også arbeider med samfunnssikkerhet.

Bidra til nasjonal industriell
utvikling gjennom forskningsbasert kunnskap

FFI skal bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge når dette er forenlig med instituttets øvrige formål. Dette inkluderer blant annet å bidra til utvikling av materiell for Forsvaret og andre oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv på områder av felles interesse.

Dette skjer primært ved at FFI overfører ideer, løsninger og kompetanse (immaterielle verdier) til industrien eller bidrar til å videreutvikle industriens egne ideer. I 2015 hadde nærmere 40 av instituttets prosjekter og oppdrag samarbeid med en eller flere bedrifter. Totalt er om lag 25 ulike bedrifter involvert i samarbeidsaktiviteter, flere med mer enn én aktivitet.

De fleste av disse samarbeidene er rettet mot militære anvendelser og materiell. FFIs bidrag gir betydelig verdiskaping i norsk industri og samtidig kommer dette Forsvaret til gode. Suksessen kan i stor grad tilskrives trekantsamarbeidet mellom FFI (FoU), brukere (FD, Forsvaret og Forsvarsmateriell) og industri.

St.meld. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi som Regjeringen la fram i november 2015, foreslår at trekantsamarbeidet videreføres. FFI var for øvrig en viktig aktør i arbeidet med denne meldingen.

Vurdering av framtidsutsikter

FFI vil videreføre samarbeidsaktivitetene med norsk industri. Siden de fleste aktivitetene er av relativt langsiktig natur, er det liten grunn til å forvente store variasjoner i aktivitetsnivået fra et år til et annet.

FFIs strategi for håndtering av immaterielle verdier og rettigheter ble vedtatt i september 2014. Denne vil i nær framtid bli utvidet til også å dekke innovasjon og industriell nyskaping. Strategien vil bli fulgt opp med interne retningslinjer og rutiner.